tv8 Dünya Kupası Maçlarını Yayınlayacak Mı?

0
60
views

Acun Il?cal?, tv8 ‘i sat?n ald?ktan sonra TRT ile 2014 FIFA Dünya Kupas? ‘n?n baz? maçlar?n yay?nlanmas?yla ilgili bir anla?ma yapt?. Ancak bu anla?man?n bozulaca?? belirtildi. Konuyla ilgili olarak tv8’den bir aç?klama yap?ld?. Aç?klamada ?öyle denildi:

“2014 Dünya Kupas? maçlar?n?n kanal?m?zda yay?nlanmamas? ile ilgili haberler üzerine bir bilgi kar???kl??? ya?anmamas? ad?na a?a??daki k?sa aç?klamay? bilgilerinize sunar?z. TV8, Dünya Kupas? maçlar?n?n bir bölümünü yay?nlama konusunda yapt??? fizibilite ve finansal çal??ma neticesinde, bu büyük bütçeli organizasyona ait alt lisans sat?n al?nmas?n? bu a?amada uygun bulmam??t?r. TV8’in HD yay?nlar? ile ilgili alt yap?s? mevcut olup, bu hizmetini büyük ve sürpriz projeleri ile haz?rland??? Eylül’de ba?layacak yeni yay?n dönemi öncesi, yaz aylar?nda sunacakt?r. Asl? Çini Ya?aro?lu TV8 Genel Müdürü.”

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here