Star TV Frekans

0
317
views

Star TV Türksat uydu frekansı, Star TV ‘yi nasıl izlerim?

Star TV ülkemizin ilk özel televizyon kanal?d?r. 1989 y?l?nda Ahmet Özal ve Cem Uzan taraf?ndan kurulmu?tur. Star TV; ilk olarak “Magic Box Star 1” ad? ile kuruldu ve Almanya üzerinden 5 May?s 1990 tarihinde test yay?n?na; 4 A?ustos 1990 tarihinde ise normal yay?na ba?lam??t?r. Test yay?n?na ba?layan Star 1, Almanya ‘n?n Ludwigshafen kentindeki AKK stüdyolar?ndan Eutelsat F-5 uydusuna verdi?i görüntüleri bu kentten Türkiye ‘ye yans?tmakta ve ilk dönemlerinde sadece özel uydu antenleriyle izlenebilmekteydi… May?s ay?nda deneme yay?nlar?na ba?layan Star 1; 1990 y?l?n?n Temmuz ay?ndan itibaren Santa Barbara, Ate? Çemberi, Cimri, Aynadaki Yüz gibi pembe dizileri yay?nlamaya ba?lam??t?r…

Star TV ilk özel televizyon kanal?d?r. Dü?ünsenize o zaman sadece tek kanal devlet televizyonu var ve yeni bir kanal yay?n hayat?na ba?l?yor…

star-1

(1 Mart 1989 – 16 Haziran 1992 aras?nda kullan?lan “Star 1” logosu)

1992 y?l?nda Cem Uzan, Ahmet Özal ‘la olan ortakl???n? bitirdi ve uzun bir mahkeme sürecinden sonra Ahmet Özal Almanya ‘ya gidip Star 1 ismini kendine tescil ettirdi, bu geli?meden haberdar olan Cem Uzan kanal?n ad?n? yine ayn? y?l “?nterstar” olarak de?i?tirdi, daha sonra da “inter” ismini de kald?rarak 17 Ocak 2002 tarihinde “Star TV” ad?n? ald?…

interstar

(16 Haziran 1992 – 1 Ocak 2002 aras?nda kullan?lan “?nter Star” logosu)

16 Ocak 2002 tarihinde logosunu Cem Uzan döneminde logonun k?rm?z? olarak de?i?tirilmesine karar verilmi?tir ve 1 May?s 2009 tarihinde ise yerini sol üst kö?e olarak de?i?tirmi?tir.

star-tv-logosu-2002-2009

(1 May?s 2009 – 31 Aral?k 2011 aras?nda kullan?lan logo)

14 ?ubat 2004 tarihinde Uzan Grubu’na ait tüm ?irketlere Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu ‘nun el koymas?yla k?sa bir süre devletin eline, 26 Eylül 2005 tarihinde düzenlenen bir ihaleyle de 306,5 milyon Amerikan Dolar? kar??l???nda Do?an Medya Grubu bünyesine geçmi?tir. Do?an Grubu kanal? sat?n ald?ktan sonra yine kendi kanal? olan Kanal D ‘den baz? dizi ve programlar? Star Tv ‘ye transfer etmi?tir. ?lk olarak Kanal D ‘nin en çok izlenen dizilerinden Sihirli Annem, Star Tv ‘ye transfer edilmi?tir. Bu olay Do?an grubunun iki kanal? aras?ndaki ilk “in house” transferi olarak Türk televizyon tarihine geçmi?tir.

star-tv-logosu-2009-2012

(31 Aral?k 2011 – 3 Ocak 2012 aras?nda kullan?lan logo)

Star TV ‘yi bünyesinde bar?nd?ran I??l Televizyon Yay?nc?l?k ‘?n yüzde 99,99 hissesinin Do?u? Yay?n Grubu ‘na yap?lan anla?malar sonucu 327 milyon dolar kar??l??? 17 Ekim 2011 tarihinde NTV, CNBC-e, e2 gibi kanallar? bünyesinde bulunduran Do?u? Yay?n Grubu ‘na sat?lm??t?r. Star TV yönetimi kanal?n kurulu?undan bu yana kanalla bütünle?mi? Star TV logosunu de?i?tirmeye karar verdi. K?rm?z? S harfi üzerine beyaz y?ld?z ?eklindeki logonun yerine ortas? bo? olan y?ld?z ?eklinde renkli bir logo kullan?lmaya ba?land?. 31 Aral?k 2011’de saat 19.00’da yeni logonun yan? s?ra yeni reklam, program fragmanlar? kullan?lmaya ba?land?. Kanal?n görsel kimli?i bu ?ekilde tamamen de?i?mi? oldu…

star-tv

(31 Aral?k 2011 tarihinden günümüze kullan?lan logo)

Star TV ‘nin 2015 güncel ve yeni frekans bilgileri…

Platform Frekans
Türksat 4A 12015 H 27500 5/6 (Star TV SD / HD)
D-Smart 24. kanal
Digiturk 27. kanal
Kablo TV S 10
Teledünya 26. Kanal (SD) / 11. kanal (HD)
Tivibu 27. kanal
TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here