Osmanlıca Rap Sözleri

0
299
views

Osmanlıca Rap Sözleri


Gayr ile her dem nedür seyr-i gülistân etdüğün

Bezm edüp halvet kılup yüz lutf u ihsân etdüğün

Ahd bünyadın mürüvvetdür mi vîrân etdüğün

Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün


Lahza lahza müddeî pendin dür-i gûş eyledün

Kana kana gayr câm-ı şevkini nûş eyledün

Vara vara ahd ü peymânı ferâmûş eyledün

Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğüm


Gayre salup mihrüni bizden savutdun âkıbet

Terk-i mihr etdün tarîk-i zulm dutdun âkıbet

Ahdler peymânlar etmişdün unuttun âkıbet

Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğüm


Cürmümüz n’oldı ki bizden eyledün bîzârlığ

Biz gamun çekdük sen etdün özgeye gam-hârlığ

Sizde âdet bu mıdur beyle olur mı yârlığ

Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdügün


Çerh tek bed-mihrliğ resmini bünyâd eyledün

Yahşi adun var iken döndün yaman ad eyledün

Döne döne bizi gam-nâk özgeni şâd eyledün

Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün


Gönlümüz min-ba‘d zülfünçün perîşân olmasun

Bağrumuz la‘lün hevâsiyle dahi kan olmasun

Bî-vefâsen çeşmümüz yâdunla giryân olmasun

Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün


Va‘de-i vasl ile aldun sabrumuz ârâmumuz

Olmadı her gün visâlünden müyesser kâmumuz

Geçdi hecr ile Fuzûlîden beter eyyâmumuz

Hanı ey zâlim bizümle ahd ü peymân etdüğün

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here