BRT Frekans

0
88
views

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Kuzey K?br?s hükümetine ait radyo ve televizyon kurumudur. Haber, müzik program?, köyleri tan?t?m amaçl? programlar? yay?nlamaktad?r. BRT ‘nin ilk yay?n hayat? 1963 y?l?nda bir garajdan 2 mücahit taraf?ndan radyo yay?n? olarak kurulmu?tur. ?lk yay?n sözü ise ‘Bayrak, Bayrak, Bayrak’ diye verilmi?ti.

Özel radyo ve televizyonlar?n kurulmaya ba?lad??? 1996 y?l?na kadar Kuzey K?br?s ‘?n tek yay?n kurumu olan BRTK ‘n?n temelleri 1960 ‘l? y?llara dek uzanmaktad?r. 1960 – 1963 y?llar? aras?nda K?br?s adas?n?n tek yay?n kurumu olan CBS (?ngilizce: Cyprus Broadcasting Corporation) (K?br?s Yay?n Kurumu), 1960 K?br?s Anayasas? gere?ince %70 K?br?sl? Rumlardan, %30 da K?br?sl? Türklerden olu?uyordu. 1963 ‘te ba?layan ve aday? 1974 K?br?s Harekât? ‘na götüren çat??malar yüzünden K?br?s Türkleri, CBC ‘ten ayr?ld?. Ülkenin yegâne yay?n kurumunda herhangi bir ?ekilde temsil edilmeyen Türkler, bu ihtiyaçlar? nedeniyle 1964 ‘te 6 adet radyo istasyonu kurarak yay?na soktular.

Bayrak Radyosu, Canbulat Radyosu, Lefke Sancak Radyosu, Gazi Baf?n Sesi Radyosu, Larnaka Do?an?n Sesi Radyosu ve Limasol Radyosu ad? verilen bu 6 kanal “Sancak Radyolar?” ortak ad?yla an?l?yorlard?. 1983 ‘te Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti ‘nin kurulmas?n?n ard?ndan Bayrak Radyosu d???ndaki 5 radyo kapat?ld?. Bayrak Radyosu ‘nun da ismi de?i?tirildi ve “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu” ad?yla kamu hizmetine sokuldu…

Bayrak Radyo Televizyon (BRT) ve BRT HD ‘nin 2015 güncel ve yeni uydu frekans? bilgileri…

brt

Platform Frekans
Türksat 12541 H 30000 3/4 ( SD / HD)
Teledünya 57. kanal
TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here