beIN MEDIA GROUP Digiturk’ü Satın Aldı

0
168
views

Katarl? beIN MEDIA GROUP Dijital Televizyon Yay?nc?l??? (Pay-TV) Platformu, Digiturk ‘ü sat?n ald?. Çukurova Grubunun Digiturkteki ortakl???na ili?kin yönetim haklar?‚ May?s 2013 tarihinden itibaren Türkiye Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF) taraf?ndan yönetilmekteydi.

beIN MEDIA ‘n?n CEOsu Nasser Al-Khelafi ise sat?n alma i?lemine ili?kin olarak a?a??daki aç?klamay? yapt?:

” Digiturk ‘ün sat?n al?nmas?‚ yüksek büyüme potansiyeli olan piyasalarda ve geli?mi? piyasalarda küresel yay?lma hedefimize ula?mam?z ve yüksek kaliteli yay?n deneyimi sa?lamaya ili?kin ba?l?l???m?z aç?s?ndan çok önemli bir ad?m te?kil etmektedir. Orta do?u ve Kuzey Afrika Bölgesi (MENA) ile olan kom?ulu?u ve Asya ‘daki bizim için önemli piyasalara olan yak?nl??? da göz önüne al?nd???nda‚ Türk piyasas?na giri?imiz‚ beIN MEDIA GROUP aç?s?ndan do?al bir ad?md?r. Digiturk platformunu güçlendirmeyi ve Türk Pay-TV ve spor piyasas?n?n heyecan verici dinamiklerini daha da geli?tirmeyi iple çekiyoruz.

Sat?n alman?n tamamlanmas?‚ gelecek aylarda gerçekle?mesi beklenen idari onaylar da dâhil‚ çe?itli ?artlar?n yerine getirilmesine ba?l?d?r.

Barclays bu sat?n alma i?lemi kapsam?nda beIN MEDIA ‘n?n münhas?r finansal dan??man? olarak hareket etmi?tir.”

digiturk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here