BBC 3 Kanalı Kapatılıyor

0
97
views

BBC Genel Müdürü Tony Hall, kesinti planlar? nedeniyle BBC 3 kanal?n?n televizyon yay?nlar?na son verilece?ini aç?klad?.

2003 y?l?nda yay?n hayat?na ba?layan BBC 3 ‘ü haftada 13 milyon ki?i izliyor.Hedef kitlesi gençler olan kanal?n izleyicilerinden yüzde 29’unu 16-34 ya? aras?ndakiler olu?turuyor. Baz? izleyiciler BBC 3 ‘ün televizyon yay?nlar?n?n son bulmas?n? önlemek amac?yla imza kampanyalar? ba?latm??t?.Tony Hall ‘un aç?klamas? öncesi bu kampanyalardan birine kat?lanlar?n say?s? 60 bini a?m??t?…

Hall, BBC 3 ‘ün 2015 y?l? sonbahar?ndan itibaren sadece internet üzerinden yay?n yapaca??n? söyledi. Mali aç?dan do?ru ve gerekli bir karar ald?klar?n? belirten Hall, “BBC ‘nin gençlere daha iyi hizmet etmesini istiyorum. Genç izleyiciler giderek artan oranda internete yöneliyor. Önümüzdeki en büyük zorluk, BBC 3’ün mükemmelli?ini bu dünyaya ta??mak.” dedi.

Hall aç?klamas?nda ayr?ca kurumun bütçesinde herhangi bir art?? olmad???n?, BBC Dünya Servisi ‘nin de 1 Nisan ‘dan itibaren BBC taraf?ndan finanse edilece?ini hat?rlatt?. BBC kuruldu?u günden bu yana halktan toplanan ruhsat paras? ile finanse ediliyor.

Tony Hall

BBC Dünya Servisi bütçesinin ?ngiltere D??i?leri Bakanl??? arac?l??? ile devlet bütçesinden sa?lanmas? ise BBC ‘nin bir parças? olan ve ayn? editoryal ba??ms?zl??a sahip olan Dünya Servisi ‘nin yay?n ilkelerini etkilemiyor.Al?nan son karar uyar?nca ise BBC 3’ün y?ll?k bütçesi 85 milyon sterlinden 25 milyon sterline dü?ürülecek.Aradaki fark?n 30 milyon sterlini ile BBC 1 kanal?nda yay?nlanacak yeni diziler çekilecek.BBC 3’ün baz? programlar? ise daha sonra BBC 1 ve BBC 2’de televizyonda da yay?nlanacak.

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here