9 Şubat 2019 Resmi Gazete

0
111
views

9 Şubat 2019 Tarihli ve  30681 Sayılı Resmi Gazete


TBMM KARARLARI

1207     Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi, Denizde Terörizmle Mücadele Harekâtlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Verilen ve Son Olarak 7/2/2018 Tarihli ve 1179 Sayılı Karar ile Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2019 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

1208     ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Personel Mübadelesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 737)

YÖNETMELİKLER

––  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından:

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ YABANCI UZMAN

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanı” şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Personel Dairesi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

––  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ

GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında” ibaresi “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “36 ve 37 nci maddelerine” ibaresi “37 nci maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

  1. a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye velaboratuvaröğretmenleri kapsamında olmak,
  2. b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar yardımcısının” ibaresi “bakan yardımcısının” şeklinde, “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden” ibaresi ise “Personel Genel Müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mazeretlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya alan değişikliğine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/6/2018 30455
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/1/2019 30653

––  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK

SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA USÛL VE ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde; ikinci fıkrasında yer alan  “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ibaresi  “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bakanlıkta kura işlemlerini yürütmek üzere, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşan Kura Komisyonu oluşturulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/7/2015 29412
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/2/2018 30343

––  Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci ve beşinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının sonuna “Bu fıkranın (a) bendinde bulunanlar bir defaya mahsus atama kısıtlamasına tabi değildir.” cümlesi eklenmiştir.

“İller arası atama dönemleri Ocak, Haziran ve Eylül ayıdır.”

“Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve 24 üncü” ibaresi “, 24 ve 31/A” şeklinde; ikinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasının sonuna “Askerlik, doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primler, prim gün sayısından sayılır.” cümlesi eklenmiştir.

“Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde aile birliği sağlanır; ancak bu bendin birinci cümlesi stratejik personel için uygulanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “daha önce görev yaptıkları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanır. İhtiyacın il içerisinde karşılanmaması halinde atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 26 ncı maddelere” ibaresi “, 26 ve 31/A maddelerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “hizmet bölgesinde” ibarelerinden sonra gelmek üzere “son” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26/3/2013 28599
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2015 29316
2- 30/9/2016 29843
3- 3/6/2017 30085
4- 2/3/2018 30348

––  Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelin “I. BÖLÜM” başlıklı tablosu ekteki şekilde, aynı cetvelin “II. BÖLÜM” başlıklı tablosunun A/1 sırasında yer alan “Müsteşar” ibaresi “Bakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiş; Ek-1 sayılı cetvelin sonuna aşağıdaki dip not eklenmiştir.

“**** Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane için koordinatör başhekim görevlendirilmesi durumunda; Koordinatör Başhekimin disiplin amiri İl Sağlık Müdürü, üst disiplin amiri Vali; bağlı hastane Başhekimlerinin ve koordinatör başhekime bağlı personelin disiplin amiri Koordinatör Başhekim, üst disiplin amiri İl Sağlık Müdürü; bağlı hastanelerdeki Başhekim Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Müdür, Sivil Savunma Uzmanı ve Avukatların disiplin amiri Başhekim, üst disiplin amiri Koordinatör Başhekimdir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/12/2012 28502
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/12/2013 28863
2- 22/2/2018 30340

––  Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ibaresi “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen merkez ve taşra teşkilâtı hizmet birimlerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşardan” ibaresi “Bakan Yardımcısından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkranın sonuna “Sınav soruları Yazılı Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır.” cümlesi eklenmiştir.

“Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarın” ibareleri “Bakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/4/2014 28975
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/12/2014 29221 (Mükerrer)
2- 31/3/2017 30024
3- 16/2/2018 30334

––  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/2/2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adı “SAĞLIK BAKANLIĞI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Bağlı Kuruluşları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri ile, (e) bendinde yer alan “ve Bağlı Kuruluşları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Bağlı Kuruluşları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve Bağlı Kuruluşlarının” ibaresi, (b) bendinde yer alan “Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarınca” ibaresi, (ç) bendinde yer alan “ve Bağlı Kuruluşları” ibaresi, (f) bendinde yer alan “görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde” ibaresi, (i) bendinde yer alan “veya bağlı kuruluşları” ibaresi, (j) bendinde yer alan “ve Bağlı Kuruluşları” ibareleri, (k) bendinde yer alan “ve Bağlı Kuruluşları” ibareleri yürürlükten kaldırılmış; (ı) bendinde yer alan “il teşkilatlarınca” ibaresi “İl Sağlık Müdürlüğünce” şeklinde, (n) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/2/2015 29264
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/11/2015 29535

––  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI AVUKATLIK SINAV VE

ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür

––  Ulusal Beslenme Konseyi Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığından:

ULUSAL BESLENME KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Beslenme Konseyinin kuruluş amacını, oluşumunu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Başkan: Ulusal Beslenme Konseyi Başkanını,

c) Bakan Yardımcısı: Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

ç) Genel Müdür: Halk Sağlığı Genel Müdürünü,

d) Konsey: Ulusal Beslenme Konseyini,

ifade eder.

Konseyin kuruluş amacı

MADDE 4 – (1) Konsey, sağlıklı beslenme, beslenme ile ilişkili hastalıkların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevcut şartların iyileştirilmesi, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, ülke genelinde doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı sağlık durumu ve hastalıklarla ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulur. Konsey, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurur. Toplum ve bireylerin sağlıklı beslenme ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi, ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. Sağlıklı beslenme alanında ülke politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar.

Konseyin oluşumu

MADDE 5 – (1) Konsey, Bakan Yardımcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Halk Sağlığı Genel Müdürü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığından bir başkan yardımcısı,

b) Tarım ve Orman Bakanlığından Gıda ve Kontrol Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından birer genel müdür veya genel müdür yardımcısı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kurum Başkan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir daire başkanı,

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanının belirleyeceği bir üye,

ç) Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türkiye Diyetisyenleri Derneği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi,

d) İhtiyaç duyulması hâlinde Halk Sağlığı Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, beslenme ve yiyecek içecekler konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci.

(2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmadıkları takdirde ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer.

Konseyin görevleri

MADDE 6 – (1) Konseyin görevleri şunlardır:

a) Ulusal sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştirmek, önerilerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemek,

b) Sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak hazırlanan ulusal program,  hedef ve eylem planları kapsamında geliştirilen çalışma programlarını desteklemek ve uygulamaları izlemek,

c) Toplumun sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda eğitimleri, bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri ile sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi konusunda görüş bildirmek,

ç) Sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek,

d) Ülke çapında yapılacak sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında seminer, konferans gibi faaliyetleri gerektiğinde planlamak ve değerlendirmek,

e) Sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konusunda toplum yararını gözeterek, Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak,

f) Sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak,

g) Konsey toplantılarında alınan kararlara göre Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, ilgili mevzuatlarda gerekli değişikliklerin yapılmasını ve Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı gibi ulusal programların uygulamasını izlemek, görüş ve önerilerde bulunmak,

ğ) Doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komisyon kurulmasına karar vermek,

h) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yıla ait konsey üyesi kurumların beslenme ile ilgili faaliyetler raporunu Konsey sekretaryasına iletmek,

ı) Sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve özellikle de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklamlar, tanıtımlar konusunda gerekli önlem ve önerilerde bulunmak,

i) Her tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişme hakkının gerçekleşebilmesi konusunda ekonomik ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerileri oluşturmak.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Konsey toplantılarına başkanlık yapmak,

b) Konseyin toplanma tarihi ve yerini belirlemek,

c) 10 uncu maddeye uygun olarak Konsey gündemini belirlemek,

ç)  Bilimsel komisyonlarda yer alacak üyeleri onaylamak ve görevlendirmek,

d) Konseyin ve bilim komisyonlarının faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

e) Konseyde alınan kararları Sağlık Bakanına sunmak,

f) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konseyi temsil etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek.

Konsey sekretaryası

MADDE 8 – (1) Konseyin sekretaryası, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Bilimsel komisyonlarda görev alacak uzmanların belirlenmesi için kriter ve esasları belirlemek,

b) Komisyonlarda yer alacak uzmanların başvurularının kabulü ve/veya görevlendirmelerini yapmak üzere Başkanın onayına sunmak,

c) Toplantı tarihini, yerini, gündemini ve gündemle ilgili dokümanları içeren davet yazılarını hazırlamak ve Konsey üyelerine bildirmek,

ç) Konsey çalışmalarının tutanak, dosyalama, evrak işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek,

d) Konsey ve bilimsel komisyonların toplantıları için gerekli organizasyon ve koordinasyonu sağlamak,

e) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve bilgi akışını sağlamak,

f) Oluşturulan görüş, öneri ve faaliyet raporlarını Başkana sunmak,

g) Bilimsel komisyonlardaki üyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak, çalışmalarının ilerlemesini ve faaliyetlerini izlemek.

Konseyin çalışma usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Konsey, yılda iki defa olağan toplanır. Bu toplantılar her yılın Haziran ve Aralık aylarında yapılır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

(2) Konsey üyesi olarak Bakanlığa bildirilmiş olan üyenin toplantılara katılımı esastır.

(3) Konsey üyeleri ihtiyaç duymaları halinde toplantılara ilgili uzman personel ile katılabilir. Bilim komisyonu üyeleri de gerek duyulduğunda toplantıya davet edilebilir.

(4) Konsey üyelerine, olağan toplantıya davet yazısı, toplantı gününden en az bir ay olağanüstü toplantıya ise en az üç gün önce gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

(5) Yıllık olağan toplantılar öncesinde Konsey üyeleri, gündem maddesi önerilerini ve toplantıya katılıp katılamayacaklarını en geç yedi gün önce Konsey sekretaryasına yazılı olarak bildirirler.

(6) Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler, beslenme ve yiyecek ve içecekler ile ilgili ele alınması ve üzerinde çalışılmasını gerekli gördüğü konuları yazılı olarak Konsey sekretaryasına bildirebilir.

(7) Toplantı yeter sayısı temsilcilerin üçte iki çoğunluğudur.

Gündem

MADDE 10 – (1) Konseyin toplantı gündemi; Konsey üyelerinden, bilimsel komisyonlardan veya Konsey üyeleri dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerden gelen öneriler doğrultusunda Genel Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

Karar alma

MADDE 11 – (1) Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Konsey üyeleri dışındaki temsilcilerin oy hakkı yoktur. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(2) Alınan kararlar toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır ve tutanak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye, gerekçelerini tutanakta belirtir.

Bilimsel komisyonların oluşumu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Bilimsel komisyonlar, Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar ile Konsey dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerin önerdikleri konu başlıkları ile ilgili olarak Konseyce uygun bulunması halinde kurulur.

(2) Bilimsel komisyonların üyeleri; uzmanlık alanlarına göre üniversite öğretim üyelerinden oluşur. Üyeler; üniversitelerin yetişkin ve çocuk endokrinoloji/metabolizma bilim dalı, iç hastalıkları anabilim dalı, çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı, sosyal pediatri bilim dalı, toksikoloji bilim dalı, onkoloji bilim dalı, eczacılık, ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliğinden öğretim üyeleri ile beslenme ve diyetetik bölümlerinin çocuk ve toplum beslenmesi ile besin biyokimyası ve gerektiğinde ilgili bilim dalları öğretim üyelerinden oluşur.

(3) Bilimsel komisyonlar, Konsey tarafından karar verilen çalışma konusu ve süresi ile ilgili çalışma planını hazırlayarak sekretaryaya gönderir.

(4) Bilimsel komisyon, yürüttüğü çalışmalar hakkındaki bilgileri toplantı tarihinden on beş gün önce sekretaryaya bildirir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

––  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından:

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden kurulması halinde, kayıtların tutulması ve bilgilerin sunulmasına ilişkin yükümlülük satıcı veya sağlayıcıya aittir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/11/2014 29188

––  Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞ

––  Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)

Danıştay Başkanlığından:

DANIŞTAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Danıştay Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Danıştay Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzeyde görev: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarını ya da görev grupları içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

b) Başkanlık: Danıştay Başkanlığını,

c) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ç) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

e) Personel: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı müdürlükler ve büro ile kalemlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,

f) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu edinilen unvanlara, unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamaları,

g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik öğrenim sonucu edinilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Yazı İşleri Müdürü, Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, Kütüphane Müdürü, İdari İşler Müdürü, Arşiv Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,

2) Şef.

b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

c) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı,

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni,

3) Zabıt Katibi,

4) Şoför.

ç) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Aşçı, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Mübaşir, Garson, Teknisyen Yardımcısı, Bahçıvan.

(3) Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Mühendis, Mütercim, İstatistikçi, Fizyoterapist, Programcı, Tekniker, Hemşire, Laborant, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda yazılı ve sözlü sınavda başarılı olma şartı aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Yazı İşleri Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumu veya Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirmiş olmak,

2) Şef kadrosunda en az 3 yıl, ayniyat saymanı kadrosunda en az 5 yıl ya da zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarından herhangi birinde toplam en az 8 yıl süreyle hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

b) Yayın İşleri Müdürü, Personel ve Eğitim Müdürü, İdari İşler Müdürü ve Arşiv Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirmiş olmak,

2) Şef kadrosunda en az 3 yıl, ayniyat saymanı kadrosunda en az 5 yıl ya da zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarından herhangi birinde toplam en az 8 yıl süreyle hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

c) Kütüphane Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirmiş olmak veya yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik bölümü mezunu olmak,

2) Şef kadrosunda en az 3 yıl, ayniyat saymanı kadrosunda en az 5 yıl ya da zabıt katibi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarından herhangi birinde toplam en az 8 yıl süreyle hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

ç) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik, endüstri, kontrol ve sistem, bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2) Şef kadrosunda en az 3 yıl veya çözümleyici, programcı ve mühendis kadrolarının herhangi birinde toplamda en az 8 yıl süreyle hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

2) Ayniyat saymanı kadrosunda en az 3 yıl veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve zabıt kâtibi kadrolarından herhangi birinde olmak üzere toplamda en az 5 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden ya da yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis, tekniker, programcı, istatistikçi ve teknisyen kadrolarından herhangi birinde toplamda en az 3 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

f) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul bitirmiş olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve zabıt kâtibi kadrolarından herhangi birinde olmak üzere toplamda en az 5 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

3) Zabıt katibi veya memur(ş) kadrolarında en az 3 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

ğ) Zabıt katibi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplamda en az 3 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

4) Görevde yükselme sınavının yazılı aşamasından önce 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak uygulama sınavında başarılı olmak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) D veya DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde sayılan sınıflarda geçmek üzere toplamda en az 3 yıl hizmette bulunmak ve ilan edilen kadrolar için bu şartları sağlayan personelin bulunmama hali hariç olmak üzere, bu hizmet sürelerinin en az 6 ayını Danıştayda geçirmiş olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda yazılı ve sözlü sınavda başarılı olma şartı aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Mühendis, İstatistikçi ve Fizyoterapist kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mütercim kadrosuna atabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az B düzeyinde veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan buna denk puan almış olduğunu belgelemek,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların en az iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü bitirmiş olmak veya en az dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki ve teknik eğitim veren yükseköğretim kurumlarını bitirmiş olup, tekniker unvanını almış olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerini bitirmiş olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

g) Sağlık Teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi mesleki ve teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Görevde yükselme sınavı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme amacıyla başvuranların 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen görevlere atanabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı bulunmaları gerekir.

(2) Görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar Başkanlıkça belirlenerek yazılı sınav tarihinden en az yirmi gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) Bu ilânda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde ilgili sınav kuruluna başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. Ancak, aday memurlar ile diğer kurum personeli sınava katılamaz.

(5) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir. Aranan şartları taşıyanlardan başvurusu kabul edilenler Başkanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olanların da tamamı sözlü sınava alınır. Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlardan sözlü sınava alınabilecek aday sayısı, ilan edilen kadro sayısının beş katını bulmazsa, yalnızca başarılı olanlar sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı takdir edilen puanlar Ek 1’de yer alan değerlendirme formuna işlenerek imzalanır. Her üyenin vermiş olduğu puanlar Ek 2’de yer alan birleştirme tutanağında gösterilerek puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Ek 3’te yer alan nihai başarı listesinin ilgili hanesine işlenerek yazılı sınav puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi intranet sitesinde sınavların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir. Başarı notunun aynı olması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atama

MADDE 15 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, başarı listesinin kesinleşmesini müteakip sınavdaki başarı sıralamasına göre en geç bir ay içerisinde, duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre belirlenmiş olan yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavıyla ilgili belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları sonundaki başarı puanına göre oluşturulan sıralama uyarınca gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Başkanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle edinilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması, bu sınavlara katılacakların belirlenmesi, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işlerin yürütülmesi amacıyla, Danıştay Başkanı tarafından Danıştay Genel Sekreterinin başkanlığında, Personel ve Eğitim Müdürlüğünden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve üç tetkik hakimi veya Danıştay savcısının katılacağı bir sınav kurulu oluşturulur.

(2) Görevde yükselme ya da unvan değişikliği sınavına sınav kurulu başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katılması halinde, bu üye veya üyelerin yerine dahil oldukları gruptan yenileri görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Müdürlüğü arşivinde saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınava katılanlar sonuçların intranette ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde yazılı olarak Personel ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından beş iş günü içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilen kararlar kesindir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin hizmet gruplarını belirleyen 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Danıştay Başkanlığı, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

Naklen ve açıktan atamalar

MADDE 22 – (1) Danıştay Başkanlığı, aynı unvana veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 6/12/2014 tarihli ve 29197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevli personel hakkında 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d), (g), (ğ) ve (h) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan unvanlar itibarıyla belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here