8 Şubat 2019 Resmi Gazete

0
80
views

Şubat 2019 Tarihli ve 30680 Sayılı Resmi Gazete


CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 742)

 

ATAMA KARARLARI

––  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/51-52-53)

 

YÖNETMELİKLER

––  Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmeliğin Gıda ile Temas Eden Metal Esaslı Madde ve Malzemeler başlıklı Ek-4’ünün birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Alüminyum folyolarda, alüminyum tüplerde ve tek kullanımlık alüminyum kaplarda alüminyum miktarı en az %99 olur. Alüminyum alaşımlarından üretilen ürünlerde bu koşul aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/4/2018 30382

––  Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümünü,
  2. b) Hazırlık Eğitimi: Bir yükseköğretim kurumunda verilen yabancı dil hazırlık eğitimini,
  3. c) Hazırlık Sınıfı: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık sınıfını,

ç) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencinin kayıtlı olduğu ve öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce, talebi hâlinde alacağı yabancı dil hazırlık eğitimini,

  1. d) Muafiyet Sınavı: Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağını belirlemek için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,
  2. e) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
  3. f) Seviye: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen A (en üst olmak üzere), B, C ve D şeklinde oluşturulan öğrenci seviyelerini,
  4. g) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin ve kurumlar arası/kurum içi yatay geçiş yapanlar ile çiftanadalveya yandal programlarına başvuranların seviyelerini tespit etmek için Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavı,

ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

  1. h) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi ya da hazırlık eğitimini başarmış sayılabilmesi için yapılan sınavı,

ı) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

  1. i) Yüksekokul: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
  2. j) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda kayıtlı öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil hazırlık eğitimini,

ifade eder.”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler Muafiyet Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü puan almak zorundadır. Başarı notu, Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek notları transkriptlerine işlenir. CC’ninaltındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.”

“(9) Güz ve Bahar dönemi sonunda Yeterlik Sınavına giren ve başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/9/2015 29474
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 19/8/2016 29806
2- 26/9/2016 29839

––  Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/02/2019 Tarihli ve 8226 Sayılı Kararı

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ, ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2005 tarihli ve 25982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here