25 Ocak 2019 Resmi Gazete

0
142
views

25 Ocak 2019 Tarihli ve 30666 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Jandarma Genel Komutanlığının Er ve Erbaş ile Askerlik Yükümlüsü İhtiyacının, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Karşılanmasına İlişkin Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 668)

 

––  Bazı Fakültelerin Kurulması ile Bazı Yüksekokulların Kapatılmasına ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Adının Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 669)

 

––  Büyükorhan Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bursa İli, Büyükorhan ve Orhaneli İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 670)

––  154 kV (Söke-Akbük) Brş. N-Bafa RES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 671)

––  154 kV (Manisa-Aliağa.2) Brş. N-Manisa OSB 2 TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 672)

––  154 kV Ayvacık Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 673)

––  Keles Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bursa İli, Keles İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Botu Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 674)

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

––  Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yıldız SEFERİNOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2019/37)

ATAMA KARARI

––  Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet PAÇACI’nın Merkeze Alınması, Bu Suretle Boşalan Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Lütfullah GÖKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/38)

YÖNETMELİKLER

––  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“a) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait işletme tesislerinde kullanılan demiryolu elektriklendirme cer hava hattına, demiryolu sinyalizasyon tesislerine enerji sağlayan düzenler, demiryolu sinyalizasyon ile istasyon ve demiryollarının özel haberleşme tesislerinin beslenmesi için kurulacak imdat grupları,

  1. b) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaptırılıp ilgili belediyelere devredilerek işletilen tesislerde kullanılan demiryolu elektriklendirme cer hava hattına, demiryolu sinyalizasyon tesislerine enerji sağlayan düzenler, demiryolu sinyalizasyon ile istasyon ve demiryollarının özel haberleşme tesislerinin beslenmesi için kurulacak imdat grupları,
  2. c) Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu gibi gizlilik veya özel durumu nedeniyle Bakanlıktan izin alınarak proje onayı, tesis kabulü ve tutanak onayı kendileri tarafından yapılan kamu kurum/kuruluşlarına ait elektrik tesisleri,”

“d) Elektrik tesislerinin bulunduğu alanda elektrik üretimine, iletimine, dağıtımına ya da tüketimine doğrudan etkisi olmayan, elektrifikasyon sistemi ve kontrol/kumanda binası dışında kalan her türlü idari bina, lojman, silo, atölye, sosyal tesis, depo, ambar, kulübe, baraka, prefabrike, muvakkat bina, atık entegre tesis ve sahası, katı atık toplama ve depolama sahası, atık çürütme/arıtma/gazlaştırma tesisi ve bunlarla ilgili gaz toplama tankları-balonları ile boru hatları-basınç regülasyon tesisleri, piroliz tesisleri, çöp depolama sahası, kömür depolama sahası, kül barajı, kömür transfer limanları, doğal gaz iletim ve dağıtımına ilişkin boru hatları ile RMS istasyonları, su kuyusu, soğutma ve kullanma suyu alma ve deşarj yapıları, jeotermal enjeksiyon ve reenjeksiyon kuyusu, su deposu, gölet, set, ve benzeri yapılar ile ulaşım yolları,”

“ı) MES’lerin elektrik üretimine ilişkin elektromekanik ekipmanları, enerji iletim/enerji nakil hatları, şalt sahası/trafo merkezi, dağıtım merkezi, fider ve benzeri elektrik tesisleri dışındaki bileşenleri.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (pp) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ii) ve (ccc) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (çç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (dd) bendi eklenmiş, (dd) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ee) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Biyokütle elektrik santrali (BES): İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra, bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen enerji ile elektrik enerjisi üretim tesisi ve yardımcı tesislerini,”

“pp) Teknik etkileşim analizi (TEA): Bulunduğu yörede rüzgar elektrik santralinin; Genelkurmay Başkanlığının sorumluluğunda işletilen haberleşme, seyrüsefer ve radar sistemlerine ve İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığının sorumluluğunda işletilen sistemlere olan etkileşimi konusunda Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşları tarafından yapılan ve teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analizi,”

“dd) Lisans: Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK tarafından verilen izin belgesini,”

“ee) Mobil elektrik santrali (MES): Önlisansında/lisansında enterkonnekte sisteme bağlantı noktası/noktaları belirtilmiş olan, hareketli, taşınabilir elektrik üretim tesisi ile yardımcı tesislerini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Elektrik piyasası ile ilgili mevzuat,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Mesleki belgeler” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dört, beş ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Paftaları, hesapları ve raporları imzalayan harita, jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve elektronik-haberleşme mühendislerinin aşağıdaki belgelerden birine sahip olması gereklidir.”

“a) Kamuda görev yapan ve çalıştıkları kuruma ait projeleri hazırlayan mühendislerde; kamuda harita, jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve elektronik-haberleşme ve diğer meslek branşlarında mühendis olarak çalıştıklarını belgeleyen resmi yazı,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(2) Proje onayı yapılmayan tesislere hiçbir suretle enerji verilemez.

(3) Proje onayı yapılmayan elektrik tesisinin kabulü yapılamaz.”

“Kabulü yapıldıktan sonra, tadilat projesi onaylatılmadan ya da ilgili POB’dan uygun görüş alınmadan, işletmedeki tesiste onaylı projesine uygun olmayan herhangi bir değişiklik yapıldığının tespiti durumunda bu fıkrada belirtilen iş ve işlemler işletmedeki tesisler için de uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Proje dosyaları, tesis tipine göre asgari olarak “Elektrik Tesisleri Proje Kapsamı”/“Elektrik Üretim Tesisleri Ön Proje Kapsamı”nı (EK-2/EK-4’ü) içerir. İhtiyaç olması halinde, bu proje kapsamlarına ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenebilir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bakanlık dışındaki POB’lar, Bakanlığın olumlu görüşünü almak şartıyla, EK-2/EK-4’te belirtilen kapsamlara ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belge belirleyebilir ve internet sitelerinde ilan ederler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında, EK-2/EK-4’te belirtilenlerden farklı tesis tiplerine ilişkin projeler için gerekli pafta, hesap, rapor, bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bu kapsamdaki projeler için Bakanlıkça gerekliliği ilan edilen proje kapsamına ek olarak, Bakanlık dışındaki POB’lar Bakanlığın olumlu görüşünü almak şartıyla, ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belge belirleyebilir ve internet sitelerinde ilan ederler.

(3) Projeleri, hesap ve raporları düzenleyen ve imzalayan mühendislerin tasarım yaparken; yerinde incelemenin yanında, yürürlükteki ilgili mevzuat, standartlar, uygulama kodları ile ilgili kurum/kuruluşlar tarafından yayımlanan şartname, usul ve esasları dikkate almaları gereklidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Yetkilendirme Tablosunda aksi belirtilmedikçe, önlisanslı/lisanslı üretim tesisleri için projeler, EK-3’te verilen başvuru örneğine uygun dilekçe ekinde Bakanlık POB’a, diğer tesisler için ise ilgili POB’ların internet sitelerinde ilan ettiği dilekçe örneklerine uygun olarak aşağıda verilen belgelerle birlikte ilgili POB’lara sunulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile yedinci fıkrasının ilk cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) İlgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde hazırlanan projelerin bu Yönetmeliğe kavramsal olarak uygunluğu incelenir. Proje onayı için inceleme aşamasında istenen bilgi, belge, rapor, kaynak, doküman, tesiste uygulamaya esas standartların kod/no bilgileri ve paftalar, başvuru sahibi tarafından ilgili POB’a sunulur.”

“Üretim tesislerinde elektromekanik teçhizata ilişkin akredite bir kuruluştan alınmış tip sertifikası veya dizayn sertifikası ya da TSE Kritere/Standartlara Uygunluk Belgesi, ekleriyle birlikte imalatçı veya imalatçı adına lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a sunulur.”

“a) İlgili POB tarafından onay işlemine tabi tutulmaz.”

“(8) Üretim tesislerine ilişkin İnşaat Uygunluk Raporu lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a ekleriyle birlikte sunulur. Bu belgeler ilgili POB tarafından onay işlemine tabi tutulmaz.

(9) Proje değerlendirme sürecinde ihtiyaç olması halinde, lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişiler, proje ile ilgili görüşme talebiyle ilgili POB’a çağrılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 12 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları dışındaki hususlar ön proje onayı için de geçerlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “PUS sahibi” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasına “teknik” ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve idari” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Mevcut proje onay başvuruları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kurum ve kuruluşlara yapılmış proje onay başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarca sonuçlandırılır. Söz konusu projelerin, içeriğindeki eksik ve/veya yanlışlıklar nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iade edilmesinin akabinde tekrar proje onay başvurusunda bulunulması halinde bahsi geçen projeler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2014 29221 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/11/2015 29525

––  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kredi açma yetkisinin devri, bankanın dahil olduğu risk grubu ve mensupları ile ilişkiler, kredi komitesinin oluşumu, çalışması ve karar alması,”

 “c) Kredilerin izlenmesi, hesap durum belgesi alınması ve derecelendirme notu talep edilmesi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Satıcı: Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan yöntemlere dayalı finansmana konu mal, hak ve hizmeti satan, sağlayan, üreten, kiralayan ve/veya dağıtan gerçek ya da tüzel kişiyi,

  1. k) Üst yönetim:11/7/2014tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan üst yönetimi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölümünün başlığı “Aynı Risk Grubuna Dahil Edilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler, Kredi Açma Yetkisinin Devri ve Bankanın Dâhil Olduğu Risk Grubu ve Mensupları ile İlişkiler ve Kredi Komitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kredi açma yetkisinin devri ve bankanın dâhil olduğu risk grubu ve mensuplar ile ilişkiler”

“(5) Bankanın dâhil olduğu risk grubu ve Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişiler ile yapılan;

  1. a) Kredi işlemleri ile hizmet sözleşmeleri, mal alım satım işlemleri ve benzeri işlemler için değerlendirme, onay ve iş akış süreçleri yönetim kurulunca yazılı olarak belirlenir.
  2. b) Yönetim Kurulunca belirlenecek önemlilik eşiği üzerindeki hizmet sözleşmeleri, mal alım-satım işlemleri, yapılan kredi işlemleri ve benzeri işlemler yönetim kurulunca onaylanır. Kurul söz konusu önemlilik eşiğine ilişkin olarak sınır koymaya yetkilidir.
  3. c) Kredilendirme ve diğer işlemlerde aranan koşulların bu işlemlere ilişkin değerlendirme, ödeme, teminatlandırma ve zarara aktarma dâhil tüm aşamalarda piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi gerekir.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen kişilere verilecek krediler ile bunlarla gerçekleştirilecek diğer işlemlere ilişkin karar ve süreçlerde yer alan kişilerin çıkar çatışmasını engelleyecek şekilde belirlenmesi gerekir.

(7) Üst yönetim, kredi tahsis ve izleme birimlerinin bu maddede düzenlenen şartlara uyum konusunda azami dikkati göstermesine yönelik tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

(8) Bankanın bu madde kapsamındaki işlemlerinin gerekli şekilde tesis edilip edilmediği ile bu işlemlerin izlenmesi ve raporlanması iç denetim birimlerince gözden geçirilir. Tespit edilen aksaklıklar, alınması tavsiye edilen tedbirler ile birlikte üst yönetime bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünün başlığı “Hesap Durumu Belgesi ve Kredi Derecelendirme Notu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hesap durumu belgesi alınması ve kredi derecelendirme notu talep edilmesi”

“(3) Kurulca kapsamı belirlenecek krediler için 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde sekseni aşamaz. Bu oran, 18/4/2007tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile alt düzenlemelerine istinaden düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi bulunan; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde doksanı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde seksen beşi aşamaz. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunludur.”

“(2) Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz yirmi bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz yirmi bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketine ve merkezî yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler,”

“(2) Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca, bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında 19 uncu maddede belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemleri

MADDE 19 – (1) Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. a) Satım yöntemleri: Finansman sağlama amacıyla müşterinin ihtiyaç duyduğu her türlü maddi ve gayri maddi mallar ile hak ve hizmetin, bedeli satıcıya ödenerek tedarik edilmesi işlemidir. Satım yöntemleri; kâr beyanı ile satım (murabaha), kârsız satım (tevliye), pazarlık usulüyle satım (müsaveme), peşin ödemeli satım (selem),açık hesaplı satım (isticrar), kâr beyanı ile emtia satımı (teverruk) ve eser sözleşmesi (istisna) türlerinden oluşur.
  2. b) Kiralama yöntemleri: Tüketilmeden kullanılabilen bir varlığın menfaatinin finansman sağlama amacıyla belirli bir süre için müşteriye bırakılması işlemidir. Kiralama yöntemleri; adi kiralama, finansal kiralama, faaliyet kiralaması, ürün kiralaması ve işgücü kiralaması türlerinden oluşur.
  3. c) Ortaklık yöntemleri: Gerçek veya tüzel kişilerin tüm faaliyetlerinden, belirli bir faaliyetinden veya belirli bir malın mülkiyetinin edinilmesinden doğacak kâr ve zarara katılmak üzere finansman sağlama amacıyla müşterilerle ortaklık kurulması işlemidir. Ortaklık yöntemleri; emek-sermaye ortaklığı (mudarebe), kâr-zarar ortaklığı (müşareke), yatırım ortaklığı (girişim sermayesi), mülkiyet ortaklığı, zirai ortaklıklar türlerinden oluşur.

ç) Vekâlet yöntemleri: Müşteri ile imzalanan vekâlet sözleşmesi kapsamında kârın tamamı veya önceden belirlenmiş belirli bir kısmı ile zararı bankaya ait olmak üzere, gelir getirici bir faaliyeti için finansman sağlama amacıyla müşterinin vekil olarak yetkilendirilmesi işlemidir. Vekâlet yöntemleri, adi vekâlet ve yatırım vekâleti türlerinden oluşur.

  1. d) Diğer yöntemler: Karşılıksız ödünç (karz-ıhasen), kefalet, garanti, vaat, ödül vaadi (cuâle) türleri ile Kurulca belirlenecek diğer yöntemlerden oluşur.

(2) Birinci fıkrada sayılan yöntemlere ve bu yöntemlere ilişkin belirlenecek standartlara dayalı hukuki ilişkiler münhasıran finansman sağlama amacıyla kurulur.

(3) Katılım bankaları, gelir elde etme amaçlı olarak müşterilerine nakit finansman sağlayamazlar.

(4) Satım yöntemlerine dayalı işlemlerde satıcı tarafından müşteri adına düzenlenen belgeler sebebiyle yapılacak ödemelerin finansman sağlayan banka vasıtasıyla yapılması, bankanın kayıtlarında gösterilmesi ve alım satıma ilişkin belgenin bir suretinin bankada muhafazası zorunludur.

(5) Birinci fıkranın (c) bendinde sayılan ortaklık yöntemlerinden mülkiyet ortaklığı dışındaki yöntemlere dayalı finansman işlemlerinde banka ile müşteri arasında finansman ortaklığı kurulur. Finansman ortaklığı, müşterinin belirli bir faaliyetinden veya tüm faaliyetlerinden doğacak kâr ve zarara katılmak üzere Kanunun 48 inci maddesi hükümleri kapsamında münhasıran finansman sağlama amaçlı olarak kurulur ve bu madde hükümlerine uygun düştüğü ölçüde ortaklıkları düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

(6) Finansman ortaklığı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen sermaye şirketi şeklinde veya taraflar arasında imzalanan süreli ortaklık sözleşmesi ile kurulur. Tarafların kâr ve zarara katılma oranları sözleşmede belirtilir.

(7) Finansman ortaklığı sözleşmelerinde, sermayesine iştirak edilen ortaklığın yönetimi başta olmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur. Finansman ortaklığı paylarının en fazla yedi yıl içinde elden çıkarılması şarttır. Kurul, ihtiyaç duyulması halinde bankaca konuya ilişkin tevsik edici belgelerle Kuruma başvurulması halinde yedi yıllık süreyi uzatabilir.

(8) Birinci fıkrada sayılan yöntemlere dayalı finansmanlar için müşteriler ile imzalanacak sözleşmelerin yeknesak bir şekilde uygulanmasını ve katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına uyumunu teminen, Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından tip sözleşmeler hazırlanır.

(9) Birinci fıkrada belirtilen her bir finansman yöntemine ilişkin standartlar, Kurulun uygun görüşü alınmak suretiyle Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından belirlenir.

(10) Kalkınma ve yatırım bankaları, bu madde hükümleri ile bu madde hükümlerine dayalı olarak yapılacak düzenlemelere uygun olmak ve münhasıran faizsiz yöntemlerle sağlamış oldukları kaynaklarla sınırlı olmak üzere, müşterilerine birinci fıkrada sayılan yöntemlere dayalı olarak finansman sağlayabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla asgari tutarı ödenip kalan borcu kredilendirilenler de dâhil olmak üzere dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleriyle sınırlı olmak üzere, kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı altmış ay olarak uygulanır. Kredi kartı borcunun başka bir bankada bulunması durumunda kredi, borcun ödenmesini teminen ilgili bankaya ödeme yapılması suretiyle kullandırılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin 1 ilâ 6 ncı maddeleri 1/4/2019 tarihinde, 9 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/11/2006 26333
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 2/2/2007 26422
2- 12/11/2008 27052
3- 12/11/2009 27404
4- 30/7/2010 27657
5- 30/4/2013 28633
6- 11/7/2013 28704
7- 31/12/2013 28868
8- 25/11/2015 29543
9- 27/9/2016 29840
10- 14/12/2016 29918
11- 12/12/2017 30268
12- 7/6/2018 30444
13- 15/8/2018 30510
14- 27/11/2018 30608

––  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN

KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz yirmi bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz yirmi bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/4/2013 28627
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2013 28868
2- 2/4/2015 29314
3- 26/6/2015 29398
4- 25/11/2015 29543
5- 2/6/2016 29730
6- 27/9/2016 29840
7- 21/10/2017 30217
8- 12/12/2017 30268
9- 15/8/2018 30510
10- 27/11/2018 30608

TEBLİĞLER

––  2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

––  Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

––  Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/8)

––  Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-16.2.a)

––  Kamu İhale Tebliği (No: 2019/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here