21 Ocak 2019 Resmi Gazete

0
57
views

21 Ocak 2019 Tarihli ve 30662 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YÖNETMELİK
Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Akdeniz Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk kültürünün ve İslâm Tasavvufunun ana konularını tespit etmek.

b) Türk İslâm tarihi içerisinde ortaya çıkan ve gelişen tasavvuf metafiziğinin özellikle insan-evren-Allah ilişkisi konusunda yerini ilmî objektiflik içinde temel kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak.

c) Tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yeri, felsefe ve teolojiye nispetle metodolojisi, bu metodolojiye istinat eden başlıca konuları, kadim bilgeliğin insan yaşamına ilişkin öğreti ve pratiklerinin İslâm düşüncesi ve pratiği üzerindeki etkilerini incelemek.

ç) Türk İslâm tasavvufunu hazırlayan tarihî, sosyal ve siyasî sebepleri inceleyerek Ahmed-i Yesevî’den bu yana Türk kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak Türk kültür tarihi içinde İslâm mutasavvıflarını ilmî ve objektif kriterler ile incelemek.

d) Ahmed-i Yesevî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî ve diğer Anadolu erenleri ile özellikle Antalya yöresinde yaşayan Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Vâhib-i Ümmî, Eroğlu Nûri, Sinân-ı Ümmî, Niyâzî-i Mısrî, Antalya Mevlevîhânesi postnişinleri, Şeyh Sinan, Şeyh Şücâeddin, Cemâleddîn-i Seydî gibi mutasavvıf düşünürlerin öğretilerindeki ana temalar, bu öğretilerin günümüz insanının bireysel ve sosyal hayatındaki yeri ve insanın “anlam arayışı”na katkısını araştırmak.

e) Türk İslâm Tasavvuf tarihinde yer alan mutasavvıfların kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı lonca ve Ahîlik esnaf teşkilatları, Antalya yöresinde yaşayan Ahî Yusuf, Ahî Kızı gibi ahî büyükleri, vakıf müesseseleri ve medreseler gibi Türk İslâm coğrafyasında yer alan kurum ve kuruluşların yapısını incelemek.

f) Türk İslâm Tasavvufunun etki alanına giren diğer Türk büyüklerini incelemek, fikirlerini ortaya koymak.

g) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden resmî ve sivil kurum ve kuruluşlarla fikrî, malî ve kültürel ilişkiler kurmak.

ğ) Ahmed-i Yesevî’den Hacı Bektaş-ı Velî’ye ve o dönemin Türk millî kültürüyle ve Antalya yöresiyle ilgili bütün el yazması ve matbu ana kaynakları toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse mikrofilmler getirtmek ve mikrofilm makinesinin de bulunacağı bir ihtisas kütüphanesi kurmak.

h) Gerektiğinde başka resmî ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine giderek merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili çalıştay, panel, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Gerektiğinde başka resmî ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine giderek merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili kitap, dergi, süreli yayın ve elektronik yayın gibi basım ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin amacına uygun niteliklerdeki Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilebilir. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi başında bulunmama süresinin altı ayı aşması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek.

d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme birimlerine başkanlık etmek ve bu birimlerin işleyiş ve düzenini sağlamak.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe bildirmek.

g) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

h) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

ı) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.

i) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı, Rektör tarafından görevlendirilecek iki öğretim elemanı ile istekleri halinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından belirlenecek birer üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Müdür yardımcısı dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevleri sonlandırılabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün teklif ettiği Merkezin çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

b) Merkezin bütçe ve malî hesaplarını görüşerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından ortaya konan konuları görüşmek.

ç) Merkezin amacına uygun olarak birimler oluşturmak.

d) Merkezin amaçlarıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(2) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

––  Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YÖNETMELİK
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETME VE ÖĞRENMEYİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATA ÖGEM)’nin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez, üniversitede öğrenme süreçlerinin ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri verir:

a) Öğretim elemanlarına yönelik öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar sunmak.

b) Lisansüstü öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar yürütmek.

c) Mesleğe yeni başlayan öğretim elamanları için mesleğe uyum programları düzenlemek.

ç) Yeni göreve başlayan öğretim elemanları için uyum programları yürütmek ve onların öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitimler yürütmek.

d) Öğrenme ortamını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütme; araştırma sonuçlarını yayınlama ve kurum içi ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi geliştirecek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak.

e) Öğretim elemanlarının eğitimde süreklilik gösterecek mükemmellik hedeflerini desteklemek,

f) Merkezin çalışma alanları kapsamında danışmanlık hizmeti vermek.

g) Merkez tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, Merkezin gelecekteki çalışmalarına yön vermek.

ğ) Öğretim elemanlarının öğretim sürecinde meydana gelebilecek problemlerle başa çıkabilmeleri için destek sunmak.

h) Öğretim elemanlarına engelli öğrencilerin öğretimi ile ilgili destek sunmak.

ı) Teknoloji ile güçlendirilmiş öğrenme-öğretme ortamları tasarlamalarına katkı sunmak.

i) Başarılı öğretim gerçekleştirdiği tespit edilen öğretim elemanlarının ödüllendirilmesini sağlamak.

j) Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak ve niteliğini yükseltmek.

k) Üniversite kapsamında yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini artırmak için eğitim vermek.

l) Öğrenme ve öğretme alanında ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek.

m) Merkezin amaçları doğrultusunda telif eserler üretmek.

n) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrenme ve öğretme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

(2) Merkez verdiği tüm hizmetlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı, Atatürk Üniversitesinin misyonuna paralel, mesleki ve etik ilkelere uygun, gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun olmasına önem verir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede yer alan amaçlarına ulaşabilmek için Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde öğrenme ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik eğitim, araştırma ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

(2) Merkez, öğretim becerilerini geliştirmeyi isteyen öğretim elemanlarına destek olmak ve bilgi vermek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik etkili öğretim seminerleri düzenlemek.

b) Öğretim elemanlarına yönelik öğrenciyle iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğretimde teknoloji kullanımı, öğretim yöntemleri gibi konularda seminerler sunmak.

c) Öğretim elemanlarının öğretimlerini iyileştirmeye yönelik bireysel veya grup danışmanlığı hizmeti vermek.

ç) Öğrenme ve öğretime ilişkin çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamı sunmak.

d) Farklı alanlardan, bölümlerden öğretim elemanlarının bir araya gelerek eğitim ve öğretim ile ilgili bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları oluşturmak.

(3) Merkez, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara akademik özeliklerini tanıma, akademik hedeflerine ulaşma, Üniversitede gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirme ve başarılarını arttırma gibi konularda yardımcı olur. Öğrencilere sunulan hizmet ve programlar aşağıda listelenmiştir:

a) Akademik konulara yönelik bireysel veya grup rehberliği ve danışmanlığı hizmeti vermek.

b) Öğrencilere öğrenmelerini geliştirmeyi amaçlayan öğrenme becerileri ve stratejileri, zaman yönetimi, sınavlara hazırlık, sınav kaygısı ile başa çıkma, erteleme davranışının üstesinden gelme gibi konularda seminerler vermek.

c) Akran destekli ders çalışma programları düzenlemek.

ç) Üniversitemize yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal uyumunu destekleyici oryantasyon programı düzenlemek.

d) Öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamı sunmak.

(4) Merkez, kendi alanıyla ilgili araştırma-yayın yapma, danışmanlık hizmeti verme ve kendi faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin profil, ihtiyaç ve memnuniyetini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla araştırmalar yapmak.

b) Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirmek.

c) Öğrencilerin akademik gelişimini takip etme; öğrencilerin gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen etkenler hakkında araştırmalar yapmak.

ç) Üniversite öğretim ortamının geliştirilmesine yönelik olarak eğitim malzemeleri geliştirilmesi, eğitimde teknoloji kullanımı, öğretim üyesi-öğrenci iletişiminin geliştirilmesi gibi konularda projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak.

d) Araştırmalardan elde edilen bulguları yöneticilerle, öğretim üyeleriyle paylaşarak öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını zenginleştirici uygulamaların tasarlanmasına yardımcı olmak.

e) Araştırma bulgularını yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda paylaşmak ve bilimsel yayın haline getirmek.

f) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

g) Merkezin çalışma alanları kapsamında seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek ve onlarla işbirliği içinde çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez müdürü, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahiptir. Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, birden fazla kez görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırır ve bu kurullara başkanlık eder.

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlar, Merkezin idari işlerini yürütür.

ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumludur.

e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlamasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımı sağlar.

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturur ve yürütür.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirler ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletir.

Merkez müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkezde iki Müdür Yardımcısı bulunur. Bunlar Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip uzmanlardır. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine vekâlet ederler. Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek altı üye ve Merkez Müdürü olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Toplantı yeter sayısı yönetim kurul üye sayısının salt çoğunluğu (dört üye), karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur (dört üye).

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez olmak üzere toplanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek.

d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından 9 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, gerektiği durumlarda da Merkez Müdürünün daveti üzerine, toplanır. Merkez Müdürü gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, kendi bulundukları birimlerin Merkez ile işbirliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcısına ve/veya Merkez Müdürüne devredebilir.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

––  Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YÖNETMELİK
Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Merkez: Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öncelikli olarak toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara en güncel hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi), Diş Hekimliği Fakültesinin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Merkez Müdürünün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Fakülte anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre performanslarını tespit etmek.

c) İdari personel ihtiyacına ilişkin önerilerini gerekçesi ile birlikte Dekanlığa sunmak.

ç) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.

d) Fakülte Enfeksiyon Kontrol Komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.

Merkez Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki Merkez Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcıları (Hastane Başhekim yardımcıları), Merkez Müdürünce belirlenen Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlığın bilgisi dahilinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Merkez Müdür Yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Dekan ve Dekan yardımcıları, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile Fakültede görev yapan profesör, doçent ve Dr. öğr. üyelerinin farklı anabilim dallarından olmak üzere kendi aralarından seçeceği birer temsilciden oluşan toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı durumda Merkez Müdürü başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları hakkında Dekanlığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Merkez Müdürü, Fakülte anabilim dalı başkanları, anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi ve Hastane Müdürü ile Merkez Müdürünün davetiyle ilgili birim/ünite sorumluları arasından seçilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

(3) Danışma Kurulu; Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirir, Merkezin amaçlarına uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve öneriler hakkında prensip kararları alır.

Hastane müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane müdürünün görev ve sorumluluk alanları, Müdürün verdiği yetki ile sınırlı olup, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Hastane müdür yardımcıları

MADDE 15 – (1) Hastane müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardımcıları; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en az on yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde hastane müdürüne yardımcı olurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 16 – (1) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

––  Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK
Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE

ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: 4691 sayılı Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerini,

b) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

c) Sürekli görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede geçiren öğretim elemanlarını,

ç) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak olan şirketleri,

d) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

e) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ile ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşulu ile yarı zamanlı olarak bölgede görev alan öğretim elemanlarını,

f) Yönetici Şirket: 4691 sayılı Kanuna uygun olarak kurulan, bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu Erciyes Teknopark Anonim Şirketini,

g) Yönetim Kurulu: Kayseri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri ve Şirket Kurabilmeleri

Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, ikinci fıkrada belirtilen sürelerde aylıklı veya aylıksız, sürekli veya yarı zamanlı olarak bölgede çalışma izni verilebilir. Bölgede görevlendirilen öğretim elemanlarının bölgede yaptıkları hizmetler karşılığı elde edecekleri gelirler, döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, bunlardan sürekli olarak görevlendirilen ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları saklı kalır.

(2) Görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sürekli görevlendirme: Üniversitede en az üç yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim elemanlarına bir yılı aşmamak üzere, bölgede çalışmaları için aylıklı veya aylıksız izin verilebilir. Bu izin, bir yıl daha aylıksız olarak uzatılabilir. Bu şekilde izin alan elemanlarına görevlerine dönüşlerinden itibaren üç yıl fiili hizmet yapmadan yeniden bölgede çalışma izni verilmez. Bölgede aylıklı veya aylıksız izinli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversitenin döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez ve idari görev verilmez.

b) Yarı zamanlı görevlendirme: Üniversite öğretim elemanları, Üniversitenin uygun gördüğü sürelerde yarı zamanlı olarak bölgede veya yönetici şirkette görevlendirilebilir. Öğretim elemanlarının bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerinde yapacakları çalışmaların niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer.

Şirket kurma ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Üniversiteye başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruyu; ilgili bölümün görüşü, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile inceleyerek, öğretim elemanına bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda 5 inci maddedeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.

(2) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden bu kapsamda, Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bu madde ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca, öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir komisyon oluşturulur.

Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bölgede hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve 6 ncı maddeye göre görevlendirilmesi; ilgilinin veya hizmete ihtiyacı olan şirketin başvurusu üzerine, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre görevlendirmelerde; Bölgede yer alan faaliyetler için hizmete ihtiyacı olan şirket, Üniversiteye veya Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunabilir. Başvuru öğretim elemanı ismi bazında olabileceği gibi araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki taleplerde, projede yer alacak ve bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmeler; ilgili öğretim elemanlarının görev yaptığı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede sürekli olarak görev almak isteyen öğretim elemanları, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı ekler. Bu öğretim elemanları; görev sürelerinin sonunda, bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunar. Bu rapora yönetici şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi de eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrosu devredilen öğretim elemanları

MADDE 9 – (1) Kadrosu Erciyes Üniversitesinden Kayseri Üniversitesine devredilen öğretim elemanlarının Erciyes Üniversitesinde geçirdikleri fiili çalışma süresi, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürenin hesabında dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.

––  Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YÖNETMELİK
Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSER VE KÖK HÜCRE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kanser ve kök hücre protokollerinin kullanıldığı Hücre Tabanlı Araştırmalar alanında Maltepe Üniversitesi bünyesindeki ilgili bütün bilim dallarına bilimsel destek vermek.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, kök hücre biyolojisi, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve biyoinformatik alanlarında süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, laboratuvarların düzeyini uluslararası standartlara eşdeğer kılmak ve belgelemek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın yapmak ve araştırma programlarını sürdürmek.

ç) Maltepe Üniversitesi ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği yapmak ve projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

d) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak.

f) Sertifika programları yürütmek, Merkezin alanına giren konularda danışmanlık yapmak, tez çalışmalarını desteklemek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Rektöre karşı sorumlu olan Müdür, Rektör tarafından kanser, kök hücre, embriyo ve gen tedavileri araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan Maltepe Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurullara başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunun önerilerini, Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin toplam kalite yönetimi ilkelerini gözetecek şekilde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak. Yönetim Kurulu onayından geçen çalışma raporu ve programını Rektöre sunmak.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün kurum dışında olduğu zamanlarda görevlerini yürütür. Müdür yerine imza atma yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkezin Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanından oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır. Üyeler üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında en az iki ayda bir kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak.

c) Danışma Kurulunun sunduğu önerileri karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Müdür tarafından her yıl hazırlanacak bir yıl önceye ait yıllık çalışma raporu ile gelecek yılın çalışma programını değerlendirmek ve sonuçlarını Rektöre sunmak.

e) Eğitim faaliyetleri için seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyelerinin sayısı en az üç en fazla yedidir. Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarından birer temsilci öğretim elemanın katılmasıyla oluşturulur. Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalları Yönetim Kurulunca belirlenir. Temsilciler, ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalınca Merkeze teklif edilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine iki ayda bir kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur:

a) Merkezin çalışmalarına yön vermek amacıyla Yönetim Kuruluna sunmak üzere önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışmalarında verimliliği arttırmak amacıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarıyla koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunca onaylanmış tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev almak.

ç) Merkezin çalışma esaslarına uygun konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişki kurmasında görev almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here