2016 Yılında 12 Ultra HD (4K) Kanal Olacak!

0
204
views

Hans-Pieter Schmitt (Eutelsat Germany) ‘e göre 2016 y?l?nda dünya çap?nda çe?itli uydularda ve platformlarda düzenli olarak ultra hd yani 4k yay?n yapacak kanal say?s? 12 ‘ye ula?acak…

4k-ultra-hd

2013 Ocak ay?nda ilk 4K Ultra HD yay?n sunduklar?n? belirten Hans-Pieter Schmitt; 4K yay?n?n h?zla geli?ti?ini ve k?sa süre sonra IPTV ve dijital karasal yay?nc?l?kta da yay?nlar?n ba?layaca??n? belirtti.

Hans-Pieter Schmitt; “Avrupa ‘n?n yan? s?ra Asya ve Kuzey Amerika ‘da; ekipman üreticileri ve içerik sa?lay?c?lar da dahil olmak üzere 4K yay?n?n geli?imini sa?layacak bir çok itici güç var.

“Sky” firmas? ?uan UHD yay?nc?l??? test ediyor ve kesinlikle ileride standart hale gelecek olan bu yay?nc?l??? pay TV sa?lay?c?lar? içerisinde ilk önce hizmete sunmak isteyeceklerdir” dedi.

TEILEN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here