18 Şubat 2019 Resmi Gazete

0
100
views

18 Şubat 2019 Tarihli 30690 Sayılı Resmi Gazete Kararları


18 Şubat 2019 Pazartesi gününe ait 30690 sayılı Resmi Gazete Kararları açıklandı.

YÖNETMELİKLER

––  Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2017 tarihli ve 30191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenim ücreti ilgili programın normal süresi içindeki ders ve tez/proje aşamasını kapsar. Öğrenim ücreti, her yıl Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenim ücretleri kayıt aşamasında veya kayıt yenilemelerinde ödenir; ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(2) Lisansüstü programlara burslu veya çalışma karşılığında kabul edilen öğrenciler, burs şartlarını kaybetmeleri veya çalışma koşullarını yerine getirmemeleri halinde öğrenim ücretini ödeyerek öğrenimlerine devam edebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – (1) Öğrenci kendi isteğiyle kaydını sildirebilir veya ilgili mevzuat hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması ya da diğer sebeplerle kendiliğinden kaydı silinebilir.

(2) Öğrenci tez/proje dönemine geçmeden kaydını sildirirse tez/proje ücreti iade edilir. Tez/proje aşamasına geçtikten sonra kaydını sildirirse öğrenim ücreti iade edilmez. Bilimsel Hazırlık Programı sonunda kaydı silinen öğrenci, bilimsel hazırlıkta aldığı ders kredisi kadar ücret öder.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/9/2017 30191
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/6/2018 30454

––  Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2017 tarihli ve 30191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin ve Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurarak ya da e-devlet sistemi üzerinden kesin kayıtlarını yaptırırlar. E-devlet üzerinden temin edilebilen belgeler öğrenciden istenmez. Temin edilemeyen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık öğrenim ücretleri Rektörlüğün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenir. Dikey ve yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları bölüm/programlar için belirlenmiş olan dönem/yıl ücretine tabi olurlar. Normal eğitim-öğretim süresi yıllık ücrete tabi olup muafiyetler dikkate alınmaz. Erken mezuniyet durumunda alınan yıllık ücretin bahar dönemine ait kısmı iade edilir.

(2) Yaz okulu ve özel öğrencilerin öğrenim ücreti ders kredi esasına göre ayrıca ücretlendirilir. Yaz öğretiminde burs ve indirimler dikkate alınmaz. Bu Yönetmelikte belirtilen normal öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, ders kredi esasına göre ücret öderler. Bu ücret dönem ücretini geçemez.

(3) Yıllık öğrenim ücretlerinin ödeme planı ve tarihleri, her akademik yıl için ilan edilir. Öğrencilerin kayıt yenileyebilmeleri için kayıt yenileme tarihinden önce mali sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir. Mali sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrenci kayıt yenileyemez. Ücretleri taksitlendirilmiş öğrencilerin taksitlerini, ödeme planı içerisinde ödemeleri gerekir. Ödemelerin gecikmeli yapılması halinde yasal faiz ve yasal takip uygulanır.

(4) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen burslu öğrenciler kendilerine tanınan burs süresi içerisinde eğitim-öğretim ücreti ödemezler. İndirimli olarak yerleştirilen öğrenciler, kendilerine tanınan indirim oranı dışında kalan öğrenim ücretlerini, her yıl eğitim-öğretim ücreti olarak öderler. Burs ve indirim süresi tamamlanan öğrenciler, bu tarihten sonraki eğitim-öğretim ücretini ders kredi esasına göre burs ve indirimden yararlanmadan öderler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenciler, ikinci fıkrada belirtilen nedenler dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek diğer nedenlerle de kayıt dondurabilirler. Ancak bu öğrenciler, kayıt dondurma dönemine karşılık gelen öğrenim ücretinin %25’ini öderler. Ödenen ücret bir sonraki yıl öğrenim ücretinden mahsup edilir. Öğrencinin kayıt sildirmesi halinde kayıt dondurma ücreti iade edilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – (1) Kendi isteği ile ilişik kesmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile şahsen ya da noter tasdikli vekâlet verdikleri bir kişi aracılığı ile ilgili akademik birime yazılı olarak başvurur. İlgili birim yönetim kurulunun görüşü ve mali sorumluluklarının yerine getirildiğinin tespitinden sonra kayıt silme işlemi yapılır. Kaydı silinen öğrencilere lise diploması ve not durumunu gösteren belge verilir. Lise diplomasının onaylı örneği ile kayıt sırasında alınan diğer belgeler öğrencinin dosyasında saklanır.

(2) Öğrenciler eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıtları sildirmeleri halinde güz dönemi ücreti alınır; bahar dönemi ücreti alınmışsa iade edilir. Bahar dönemi başladıktan sonra kayıt sildirenlerden eğitim-öğretim ücretinin tamamı alınır.

(3) Öğrencinin; yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, normal öğrenim süresi içinde dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödememiş olması, azami öğrenim süresi içinde eğitimini tamamlayamaması, İngilizce hazırlık programını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması durumlarında Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kaydı silinir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapıldığında, yatay geçiş yapılan yükseköğretim kurumunun öğrencinin belgelerini Üniversiteden talep etmesi halinde öğrencinin başvurusu olmaksızın ilişik kesme işlemi yapılarak belgeler gönderilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/9/2017 30191

––  Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Işık Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncımaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: İlgili enstitüdeki anabilim dalını,

ç) Enstitü: Işık Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

e) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,

f) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Rektörlük: Işık Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Işık Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Işık Üniversitesini,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarının burslu, indirimli ve ücretli öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Rektörlük onayına sunulur.

(2) Yurt içi veya yurt dışındaki kurumlarla yapılan protokoller veya devletlerarası anlaşmalar çerçevesinde lisansüstü programlara müracaat edecek adayların kayıtları kontenjan dışı yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına, Güzel Sanatlar Fakültelerinin enstitülerdeki anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(4) İngilizce tezli yüksek lisans programlarına kabulde öğrencinin, İngilizce YDS’den 55 puan almış olması, eğer YDS puanı yok ise ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce dil sınavlarından veya Üniversitenin düzenlediği İngilizce dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması zorunludur. Tezsiz yüksek lisans programlarına kabulde anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile dil sınavının değerlendirmeye alınmasına karar verilebilir. Bu karar, başvuru döneminden önce duyurulur.

(5) Üniversitenin İngilizce öğretim yapılan programlarından mezun olanlar, mezuniyetlerini takip eden üç yıl içinde Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilirlerse, İngilizce ile ilgili kabul koşullarını yerine getirmiş sayılırlar.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvuruları değerlendirmede kullanılacak ağırlıklar enstitü kurulları tarafından belirlenir. Önerilerin oluşturulmasında ALES puanı en az %50 ağırlıkla değerlendirmeye alınır.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en az üç öğretim üyesinden oluşan bir program kabul komisyonu kurulur. Komisyon, yapacağı inceleme sonucunda adayların kabulü, burs ve indirimleri konusundaki önerilerini oluşturur ve enstitü yönetim kurulu onayına sunar. İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarında başvurular, anabilim dalı başkanı veya oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir ve enstitü yönetim kurulu onayına sunulur. Enstitü yönetim kurulu kabul kararlarında yetkilidir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan seminer ve kredili derslerini 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Öğrenci, yüksek lisans programından en erken iki yarıyılda mezun olabilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Gerekli durumlarda Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan danışman atanması, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci danışman (eş danışman) atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite dışındaki bir kurumda görev yapan en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Tüm derslerini başarılı olarak tamamlamış ve 2.50 genel not ortalaması elde etmiş öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Ancak, eş danışman olması durumunda jüri en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Eş danışman jüri üyesidir. Ayrıca, en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Sınavın süresi en fazla 3 saattir. Sorular sadece jüri üyeleri tarafından sorulabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrenciye, talepte bulunması halinde, bir yarıyıl ek süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Ek süre, zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl daha uzatılabilir.

Diploma

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, anabilim/anasanatprogramlarına kayıtlı öğrenciler için tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir ve öğrencinin onayı ile Üniversitenin açık erişim ortamına aktarılır.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalaması ile programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, kabul için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, bir tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders; seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Doktora programlarının burslu, indirimli ve ücretli öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Rektörlük onayına sunulur.

(2) Doktora programına kabul edilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları halinde ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları,

b) Lisans derecesi ile başvurmaları halinde mezuniyet ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 puan almış olmaları,

gereklidir.

(3) Doktora programları yapılan başvuruları değerlendirmede kullanılacak ağırlıklar enstitü kurulları tarafından belirlenir. Önerilerin oluşturulmasında ALES puanı en az %50 ağırlıkla değerlendirmeye alınır.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(5) Güzel sanatlar fakültelerinin enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanların muadili bir puan alınması zorunludur.

Süre

MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini 4 üzerinden en az 3 genel not ortalaması ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 18 – (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, öğrencinin programa başlangıcından sonraki ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Gerekli durumlarda Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan danışman öğretim üyesi atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile yapılabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi başkanı, anabilim dalı başkanı veya kendisinin önereceği ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan bir kadrolu öğretim üyesidir.

(4) Yeterlik sınavına girecek öğrencilerin hangi konu ve derslerden sorumlu tutulacağı tez danışmanlarının önerisi ve doktora yeterlik komitesinin onayı ile belirlenir ve adaylara duyurulur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesi ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

(6) Yazılı sınav, doktora yeterlilik komitesinin belirlediği konuların her birinden en az iki soru içerir. Yazılı sınav bir işgününden daha uzun süremez. Her bir yazılı sınav sorusu, soruyu hazırlayan jüri üyesi tarafından notlandırılır. Sınav notu komite başkanı tarafından hesaplanarak duyurulur. Yazılı sınavdan 100 üzerinden 65 veya üstü alan öğrenci yazılı sınav aşamasında başarılı kabul edilir.

(7) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sözlü sınavın süresi en fazla 3 saattir. Sorular sadece jüri üyeleri tarafından sorulabilir.

(8) Jüri üyeleri öğrencinin sözlü sınavdaki başarısını yazılı sınavdan bağımsız değerlendirerek, salt çoğunluk ile sözlü sınav için başarılı veya başarısız kararı verir. Sözlü sınavdan başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(9) Sınav tutanağı ve sınavla ilgili belgelerin tamamı, anabilim dalı başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(10) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. İlk kez yeterlik sınavına girdiğinde yazılı sınavda başarılı olmuş öğrenci, ikinci sınav hakkında yazılı sınava alınmaz.

(11) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu derslerin notları genel not ortalaması hesaplamasına katılmaz.

(12) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci kabul şartlarını sağlamak koşulu ile bir yüksek lisans programına geçebilir. Bu öğrencinin doktora programında aldığı derslerden uygun olanları anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına sayılır ve öğrencinin intibakı yapılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına girmeyen öğrenci, eğer varsa geçerli mazeretini anabilim dalına dilekçe ile bildirir. Enstitü yönetim kurulu, anabilim dalının görüşünü de dikkate alarak talebi karara bağlar. Mazereti kabul edilen öğrenciye tez önerisini savunması için 3 ay ek süre verilir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen veya sunduğu mazereti kabul edilmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci tezini tamamlayarak doktora tezi savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışman, oy hakkı ile jüride yer alır. Ayrıca varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sorular sadece jüri üyeleri tarafından sorulabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; enstitü, kütüphane ve danışmanlara verilmek üzere tezin nüshalarını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir ve öğrencinin onayı alınarak Üniversite açık erişimine aktarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 24 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili alınan lisans derslerinde devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda 22/7/2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, lisansüstü derslerinde ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda tüm bilimsel hazırlık programı derslerinden başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin notları öğrencinin genel not ortalaması hesabına katılmaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 25 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabulünde enstitü yönetim kurulu yetkilidir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü programında verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrenci statüsündeki her öğrencinin ders başına ödeyeceği ücret enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu karar, Öğrenci İşleri ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirilir. Özel öğrenci statüsündeyken gereklilikleri sağlayıp kayıtlı öğrenci statüsüne geçen bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde iken ödediği ücret, kayıtlı olduğu programda aldığı indirimle beraber ödemesi gereken ücrete mahsup edilir. Mahsup edilecek miktarın öğrencinin ödemesi gereken miktardan yüksek olması halinde geri ödeme yapılmaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 26 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenciler anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(2) Öğrencinin programa kayıt olmadan önce Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile almış olduğu lisansüstü derslerden uygun olanlar, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile programına sayılabilir.

(3) Yatay geçiş yapan doktora öğrencileri önceki programlarında geçmiş olsalar bile yeterlik sınavını tekrar almak zorundadırlar.

(4) Öğrencinin yatay geçişten önceki programında geçirdiği süre, yeni lisansüstü programının süresine sayılır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, ilgili kabul komisyonunun veya anabilim dalı başkanının (özel öğrenci ve tezsiz programlarda) önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir. Enstitü, lisansüstü programlara kabul edilen adayları, Öğrenci İşleri ve Mali İşler Daire Başkanlıklarına yazıyla bildirir. Kesin kayıt için öğrencilerin mali yükümlülüklerini yerine getirmesi ve lisans derecesi diplomaları ile birlikte Enstitü tarafından belirlenen diğer kayıt evraklarının aslını, noter onaylı suretini veya enstitü tarafından onaylı suretini ibraz etmeleri gereklidir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari muhtevaya uymak şartı ile enstitü kurulu tarafından Rektörlüğe önerilir; Senato tarafından görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(4) Bir lisansüstü öğrencisine aldığı her lisansüstü ders için, dersi veren öğretim üyesi tarafından aşağıdaki tabloda yer alan notlardan biri verilir.

                                                                                            Başarı Notu

Başarı Durumu                                                                   Harf      Sayı

Pekiyi                                                                                  AA       4,00

İyi-Pekiyi                                                                            BA       3,50

İyi                                                                                       BB        3,00

Orta-İyi                                                                               CB        2,50

Orta                                                                                     CC        2,00

Başarısız                                                                             F           0,00

Başarılı                                                                                P

Eksik                                                                                   I

Yarıyıl sonu sınavına girmedi                                             NP

Tez/Dönem Projesi başarılı olarak devam ediyor                TP

Tez/Dönem Projesi başarılı olarak tamamlandı                   P

Tez/Dönem Projesi başarısız                                               F

a) I notu, projeye dayalı dersler, dönem projesi ve tez için gerekli çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere o yarıyıl sonu sınavlarının notlarının en son teslim tarihinden sonraki 14 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak üzere verilebilir. Bu süre içinde eksikliklerin tamamlanamaması durumunda I notu F notuna dönüşür.

b) Dönem projesi dersleri için P, TP, F veya I notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından verilir. Yüksek lisans tez derslerinde öğrencinin tez danışmanı TP, F veya I notlarından birini verir. Öğrencinin yüksek lisans tezi 9 uncu maddede gösterilen usul ile sonuçlandığında enstitü yönetim kurulu kararı ile tez dersi notu P olarak belirlenir. Doktora tez derslerinde tez izleme komitesi 21 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki usul ile toplanır ve öğrenciye P, TP veya F notlarından birini verir. Yüksek lisans ve doktora tezine kayıtlı olup TP alan bir öğrenci, tezini bir sonraki yarıyılın derslerinin başlama tarihinden önce başarı ile savunur ve 23 üncü maddede verilen tüm gereklilikleri sağlar ise TP notu P’ye çevrilerek mezun edilir.

c) Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen ya da yerine saydırılan derslerden alınan en son not hesaba katılır.

ç) İlan edilmiş bir ders notunda olabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, öğretim üyesinin gerekçeli ve kanıtlı başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

d) Öğrencinin ilan edilmiş bir ders notuna itiraz etmesi durumunda, önce maddi hata olup olmadığı öğretim üyesine yazılı olarak sorularak sınav evraklarının yeniden incelenmesi istenir; ilgili öğretim üyesinin maddi hata olmadığı yönünde yazılı görüş bildirmesi ve öğrencinin itirazını yinelemesi durumunda; enstitü yönetim kurulu tarafından veya gerekli görülürse bir komisyon belirlenerek ek inceleme yapılır ve itiraz enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

e) Yüksek lisans programlarında CB, doktora programlarında BB ve üstü bir not ile başarılı olunan dersler tekrar edilemez.

f) Lisansüstü programda ve bilimsel hazırlık programında alınan lisans derslerinin harf notu, Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre verilir. Harf notu CC altı olan derslerin notu F sayılır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı tarafından yapılır.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler göz önünde bulundurulur.

Uluslararası öğrenci kabulüne dair hükümler

MADDE 29 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar uluslararası öğrenci statüsünde lisansüstü programlara kabul edilebilirler.

(2) Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlarına kabulleri anabilim dalı başkanlarının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 30 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına başvuran adaylardan ALES puanı olmayanlar, GRE ya da GMAT puanları ile başvurabilir. Bu sınavlar için gerekli en az puanlar GRE için 149, GMAT için 450 puandır.

(2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tarafından belirlenmekle birlikte varsa Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararı ile de belirlenir.

(3) Üniversite; öğrenci kabul edecek lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

İzinli sayılma

MADDE 31 – (1) Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 ncimaddesinde sayılan nedenler ve kurallara bağlı olarak öğretim süresine sayılmadan enstitü yönetim kurulu kararı ile izin verilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 5/1/2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.

––  Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tarsus Üniversitesinden:

TARSUS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşu,

c) İç paydaş olan birim: Tarsus Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

ç) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,

d) Merkez (UTLUAM): Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,

f) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koordinasyon grubunu,

g) Müdür: Merkez Müdürünü,

ğ) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

h) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü,

ı) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Tarsus Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,

i) Üniversite: Tarsus Üniversitesini,

j) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,

k) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası ticaret ve lojistik konularında Üniversite-kamu-sanayi işbirliğini sağlayarak uluslararası ticaret ve lojistik konularındaki gelişmelere paralel yeni stratejiler oluşturmak, uluslararası ticaret ve lojistik sektörü için yenileşme sağlayacak potansiyeli belirleyerek sektörün rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerine ve diğer kişilere sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek.

b) Sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Belirlenecek fikirleri uygulamaya koymaları konusunda sektöre destek vermek.

ç) Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını ve bu alanlardaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Koordinatör.

d) Danışma Kurulu.

e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek.

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

j) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca seçilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının danışma kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim

MADDE 18 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür.

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here