12 Şubat 2019 Resmi Gazete

0
54
views

12 Şubat 2019 Tarihli 30684 Sayılı Resmi Gazete Kararları


ATAMA KARARI

––  General ve Amirallerin Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2019/58)

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2016 tarihli ve 29767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yedi yıllık azami süreden önce, kayıtlı olduğu lisans programının ders planında yer alan uygulamalı dersler ile bitirme tasarım projesinden/bitirme ödevinden başarılı olmak şartıyla mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciler de, bu dersten daha önce bir kez sınava girme hakkı almış olmaları şartıyla, fakültelerine dilekçe ile başvurarak açılacak yarıyıl sonu sınavına sınırsız girme hakkından yararlanabilirler. Yukarıda belirtilen ek süreleri kullanan öğrenciler, öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/7/2016 29767
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 8/1/2017 29942
2- 31/3/2018 30377

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ MULTİPL SKLEROZ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Biyolog: Laboratuvar hizmeti veren ve üniversitelerin biyoloji bölümünden mezun olmuş personeli,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı: Klinikte rehabilitasyon hizmeti veren ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olmuş personeli,

ç) Fizyoterapist: Multipl sklerozlu hastaların rehabilitasyonunu yapacak ve üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyonu bölümünden mezun olup fizyoterapist diplomasını almış personeli,

d) Klinik biyokimya uzmanı: Laboratuvar hizmeti veren ve klinik biyokimya uzmanı olmuş personeli,

e) Merkez: Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Merkez Müdürü: Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

g) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkez Müdürünün yardımcısını,

ğ) Merkez Sekretaryası: Multipl Skleroz Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli yazı işlerinden sorumlu personeli,

h) Nöroloji uzmanı: Klinik ve poliklinik hizmeti veren ve nöroloji uzmanı olmuş personeli,

ı) Nörofizyoloji teknikeri: Uyarılmış yanıtlar ve EMG yapabilen Nörofizyoloji teknikeri sertifikası almış olan personeli,

i) Radyoloji teknikeri: Manyetik rezonans yapmasını bilen ve radyoloji teknisyeni diplomalı personeli,

j) Radyoloji uzmanı: Laboratuvar hizmeti veren ve Radyoloji uzmanı olmuş personeli,

k) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

l) Rektör Yardımcısı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

m) Üniversite/SBÜ: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

o) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin kurulmasındaki temel amaç; nöroloji alanında hem tanı hem de tedavi açısından zorluklar çekilen başta multipl skleroz olmak üzere nöroimmünolojik hastalıkların tanısı ve tedavisini en gelişmiş tanı ve tedavi araçları ile yaparak hem ulusal hem uluslararası bir mükemmeliyet merkezi oluşturmak, nöroimmünolojikhastalıklar başta olmak üzere nörolojik hastalıklar alanında çalışmalar yaparak hastalıkların etyopatolojisi, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesidir. Merkezin diğer amaçları şunlardır:

a) En ileri teknoloji ve laboratuvar yöntemleri kullanarak alanında eğitimli doktor ve araştırmacılar ile hastaların doğru tanısını koymak ve en güncel ve etkili tedavi yöntemlerini uygulayarak hem ülkemizde hem de bölge ülkelerin üst düzeyde hizmet veren bir merkezi oluşturmak.

b) Hastaların aynı merkezde tanı, tedavi ve araştırmalarının yapılarak hastaların farklı hastanelere gitmelerinin önüne geçmek.

c) Merkezimiz ile diğer üniversitelerdeki biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji ve genetik bölümü, mühendislik fakültesi biyomedikal mühendisliği, eczacılık fakültesi, elektrik-elektronik mühendisliği BIO-MEMS grubu (Mikro/nano elektromekanikal sistemler-Biosensörler), yurt dışındaki üniversitelerin nöroloji bölümleri ile işbirliği içinde ileri bilimsel faaliyetlerde bulunulmasını kolaylaştıracak deneyimli öğretim üyesi ve araştırmacılarla bu bölümlerdeki laboratuvar imkânları ile multidisipliner çalışmalar yapmak.

ç) Geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek.

d) Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak.

e) İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyenlerin yetiştirilmesine destek olmak.

f) Multipl skleroz ve Nöroimmünolojik hastalıkların tanısına yönelik araştırmalar yaparak yeni tanı yöntemleri ve biyobelirteçler geliştirmek.

g) Multipl skleroz ve Nöroimmünolojik hastalıkların tedavisine yönelik araştırmalar yaparak yeni tedavi ajanları geliştirmek.

ğ) İleri teknolojili laboratuvarlarda araştırmacılara, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çalışmalarını yapabilmeleri için teknik ve bilimsel imkânlar sunmak. Merkezdeki araştırma projeleriyle başarılı genç araştırmacılar yetiştirmek.

h) Merkezin, yurt içi ve yurt dışından Üniversite dışından gelecek araştırmacılar için de bir cazibe merkezi olması, laboratuvarların bu araştırmacılara da açılması ve bu yolla Üniversiteye gelir aktarımının yanında yurt dışındaki başarılı genç araştırmacıları Merkeze kazandırarak tersine beyin göçüne katkı sağlamak.

ı) Öncelikle bölge ülkeleri olmak üzere multipl skleroz ve nöroimmünolojik hastalıklar konusunda sempozyum ve kongreler düzenleyerek bu ülkelere Merkezi tanıtmak ve bu ülkelerden tanı ve tedavi zorluğu çekilen hastaların Merkeze müracaatını sağlamak.

i) Geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri hazırlamak ve bu projeler ile TÜBİTAK ve uluslararası araştırma fonlarına başvurularda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Merkezin amacına uygun konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı çalışma grubu ile ileri düzeyde araştırmalar yapmak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda yüksek lisans, doktora eğitimlerine destek vermek.

d) Merkezin araştırmacı ve çalışanlarının belirli sürelerde yurt içi/yurt dışı merkezlerde hizmet içi eğitim almasını sağlamak.

e) Multipl skleroz ve nöroimmünolojik hastalıkların tanısı tedavisi ile rehabilitasyonunu tek merkezde yapmak.

f) Öncelikle komşu ülkeler olmak üzere yurt dışından Multipl skleroz ve nöroimmünolojik hastalıklı hastaların kabulü ve tedavisini yapmak.

g) Multipl skleroz hastalarının Merkeze müracaat etmesi ile aynı Merkezde muayene, magnetik rezonansgörüntüleme, laboratuvar ve fizik tedavi hizmeti verilerek hastaların mağduriyetini önlemek.

ğ) Üniversitenin diğer birimlerinde konu ile ilgili araştırmalara destek olmak.

h) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan nöroloji uzmanı profesör öğretim üyeleri arasından üç yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri veya Merkezde görevli uzman personel arasından bir veya gerekli olması durumunda iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Müdür görevinden ayrılırsa, aynı usulle Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin ve Merkeze bağlı birim ve laboratuvarların ve personelin düzenli çalışmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun incelemesine sunmak.

(2) Müdür Rektöre karşı sorumludur ve Merkezin çalışma ve faaliyet raporunu yılsonunda Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitede görev yapan üç öğretim üyesi dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların veya kurumları dışında üç aydan fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü de toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Merkezin teknik ve idari personel ihtiyacının tespiti ve görevlendirilmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceler ve Rektörün onayına sunar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

ı) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından en az 3 en fazla 21 kişi Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

Çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde kurulacak çalışma ve uygulama birimleri ve bunların çalışmalarında kullanılacak laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler; Müdürün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından belirlenir.

(2) Birimlerde görev alacak öğretim ve araştırma elemanlarının görevlendirilmesi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yapılır. Birim yöneticileri, görevlendirilen öğretim ve araştırma elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Birim yöneticileri onaylanmış çalışma planlarını uygulamaktan Yönetim Kurulu ve Müdüre karşı sorumludur.

(3) Çalışma ve uygulama birimi klinik ve laboratuvar kısımlarından oluşur. Klinik ve laboratuvar kısmında en az 3 nöroloji uzmanı,1 fizik tedavi uzmanı,1 biyokimya uzmanı, 1 radyoloji uzmanı, 2 pratisyen, 2 nörofizyolojiteknisyeni, 3 radyoloji teknisyeni, 2 biyolog, 2 fizyoterapist1psikolog, 1 diyetisyen ve 6 hemşire bulunur.

(4) Danışma Kurulunda bulunan üyelerin klinik ve laboratuvarları da Merkez tarafından yapılan çalışmalarda kullanılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2018/107, K: 2018/114 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2019 Tarihli ve 2015/3429 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/1/2019 Tarihli ve 2015/17453 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here