11 Şubat 2019 Resmi Gazete

0
139
views

11 Şubat 2019 Pazar Günü Resmi Gazete


11 Şubat 2019 Tarihli ve 30683 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİKLER

––  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE

İNKILÂP TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Atatürkçü düşünce doğrultusunda anayasal düzene bağlı, ulusal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, ulusal kültür ve değerleri koruyucu ve yaygınlaştırıcı, bu çerçevede Türklüğü, Türk ulusunu ve vatanını, devletin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren konularda; inceleme ve araştırma yapmak, konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bu çalışmalarda elde edilen sonuçları yayımlamak, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaları ve yayınları izlemek, kamu kuruluşları ve özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, yayın yapmak ve belirtilen amaçlar doğrultusunda kitaplık ve arşiv oluşturmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk Milletini ve özellikle gençliği Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda ve milli kültür, ülkü ve değerleri etrafında birleştirici araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Cumhuriyetimizin gelecekte sahibi olacak üniversite gençliğine Atatürk İlke ve İnkılâplarını öğretmek ve gençliğin Atatürkçü düşünce ile donanmasına yardımcı olmak.

c) Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde halka yönelik aydınlanma etkinliklerini gerçekleştirmek.

ç) Öğretim elemanlarının Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk İlkeleri konularında makale, tebliğ, radyo konuşmaları ve konferanslara katılımlarını teşvik etmek ve bilimsel toplantılara katılarak tecrübe kazanmalarını sağlamak.

d) Merkez bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Erzincan Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları, dış politika konularında sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek, sergiler açmak.

e) Üniversite bünyesinde mevcut fakülte ve yüksekokullarda okutulmakta olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” derslerini verecek öğretim elemanlarının organizasyonunu yapmak.

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda araştırma ve inceleme yapan kuruluşlarla fikir alışverişinde ve ilmi dayanışmada bulunmak.

g) Türk Tarihi ve Atatürk ile ilgili vesika ve kaynaklar için kütüphane ve arşiv oluşturmak.

ğ) Milli bayramlar, kurtuluş günleri ve önemli günlerde toplantılar düzenlemek.

h) Öğrenciler arasında; Merkezin amaçları doğrultusunda yarışmalar düzenlemek ve bunları ödüllendirmek.

ı) Türklüğü, Türk milletini, Türk vatanını ve devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda inceleme ve araştırmalar yapmak; konferans, seminer, sempozyum ve paneller düzenlemek.

i) Yapılan araştırma ve incelemelerde elde edilen sonuçları yaymak; yurt dışında ve yurt içindeki öğretim kurumları dâhil kamu tüzel kişileri ile özel kişiler tarafından yapılan çalışmaları takip ve teşvik etmek.

j) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikimi oluşturmak ve paylaşmak.

k) Türk-Ermeni ilişkileri konusunda yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum ve sergiler düzenlemek ya da düzenlenmesine katkıda bulunmak; Ermenistan ve Ermeni diasporasının faaliyetleri ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

l) Kapsamlı bir arşivleme çalışmasını görsel ve basılı olarak hazırlamak.

m) Çalışma konularıyla ilgilenen Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki bilim adamlarıyla işbirliği yapmak.

n) Çok yönlü orijinal projeler hazırlamak, gerekli olduğu hallerde bu projelerin hazırlanmasında diğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

o) Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yürütülen araştırma çalışmalarında Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda destek sağlamak ve bu amaçla yeni araştırma konuları tasarlamak veya bilinen bilimsel yöntemleri ihtiyaç duyulan araştırma konularına uyarlamak.

ö) İlgili alan ve konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırıcılarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve araştırıcıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

p) Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak.

r) Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak ve bunları desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından tercihen konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir üyeyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdürün yokluğunda müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin politikaları çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Rektörlüğün istekleri doğrultusunda hedefler belirlemek.

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

ç) Merkez çalışmalarını düzenlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından ve Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

––  TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TED Üniversitesinden:

TED ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TED Üniversitesine bağlı olarak kurulan, TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TED Üniversitesine bağlı olarak kurulan, TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: TED Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve temsilde eşitlik ilkesine dayanan ve toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan bir üniversite ortamı için gerekli akademik, idari, teorik ve pratik çalışmaları gerçekleştirmektir. Bunun için Merkez, toplumsal cinsiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapar ve bu araştırmaları destekler, disiplinlerarası bir yaklaşım sergiler; tüm akademik ve idari birimleri dâhil ederek toplumsal cinsiyet konusunu sürekli gündemde tutar, akademiyi ve toplumu birleştiren etkinlikler, paneller, projeler ve faaliyetler gerçekleştirir ve cinsiyet ve cinsel yönelime dayanan her türlü ayrımcılığı ve cinsel tacizi önlemeyi hedefler. Ayrıca geleceğe yönelik olarak Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve/veya kadın çalışmaları alanında yüksek lisans programı açılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Toplumsal cinsiyet alanında bilimsel araştırmalar yapar.

b) Ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler, kongreler ve paneller düzenler.

c) Akademik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur.

ç) Öğrencilerin, akademik ve idari personelin toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığını ve duyarlılığını artırmaya yönelik eğitimler verir, projeler gerçekleştirir ve çalışmalar yapar.

d) Toplumsal cinsiyet konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar ve ulusal ve uluslararası projeler yürütür.

e) Üniversite kütüphanesi bünyesinde toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın çalışmaları ve benzer konularda bir bölüm ve arşiv oluşturur.

f) Toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu ders olarak müfredata eklenmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

g) Üniversite yerleşkesinde güvenliği sağlayıcı ve her türlü tacizi önleyici tüm tedbirlerin alınmasını teşvik eder.

ğ) Üniversitenin her biriminde temsilde ve karar alma yetkisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışır.

h) Üniversitede kadınların çalışma ortamlarını kolaylaştıracak her türlü tedbirin sağlanmasına öncü ve destek olur. Psikolojik rehberlik ve danışmanlık desteği ile cinsel tacizi önleme ve işyeri nezaketsizliğini önlemeye yönelik birimlerin kurulmasına ve benzer uygulamaların gerçekleştirilmesine destek olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri/görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Üniversitede alanında uzman öğretim üyeleri/görevlilerinden bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısını vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri/görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün, her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Müdürün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri/görevlileri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcileri.

c) Merkez ile ilgili diğer üniversite ve kuruluş temsilcileri.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3)  Danışma Kurulunda, Yönetim Kurulu üyelerinden başka en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Danışma Kurulu üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TED Üniversitesi Rektörü yürütür.

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here